AktuelnoBiHVIJESTI

1.000 KM novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela je Uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH.

Ovom uredbom uređuje se postupak isplate novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete, korisnici i uslovi pod kojima se pomoć ostvaruje, zatim postupak za odobrenje pomoći, kao i druga pitanja od značaja za odobrenje novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji.

Podsjetimo, riječ je o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete u visini od 1.000 KM po djetetu.

Federalna vlada je ovaj model pronatalitetne politike usmjerila ka osiguranju dugoročnog socio-ekonomskog osnaživanja porodica s djecom, a samim tim, kako je obrazloženo iz resornog ministarstva, i na povećanje šansi za ublažavanje posljedica negativnih demografskih trendova. Procijenjeni broj korisnika je 16.000, a iznos od 16 miliona KM za isplatu pomoći za novorođeno dijete osiguran je u Budžetu FBiH za 2024. godinu, na poziciji Tekućeg transfera pojedincima – Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

Pod uslovima utvrđenim danas donesenom uredbom, ovu novčanu pomoć može ostvariti porodilja koja je ostvarila potomstvo u periodu od 1. januara do 31. decembra u kalendarskoj godini u kojoj se iz budžeta Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe. Precizirano je da novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti porodilja i u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ukoliko dijete umre tokom trajanja perioda unutar kojega se podnose zahtjevi za novčanu pomoć na osnovu ove uredbe. U slučaju smrti majke djeteta ili privremene spriječenosti majke da zbog bolesti ili izdržavanja kazne zatvora brine o djetetu, ili u slučaju da je majci oduzeto roditeljsko pravo, ovu pomoć može ostvariti otac djeteta rođenog u pomenutom periodu.

Kako se navodi u Uredbi, ovu pomoć ne mogu ostvariti roditelji djeteta kojima je oduzeto roditeljsko pravo ili djeteta koje je odlukom nadležnog centra za socijalni rad ili općinske službe socijalne zaštite smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite tokom trajanja perioda unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe. U tom pogledu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će kroz službene evidencije nadležnih centara i općinskih službi provjeriti činjenice. Ukoliko se utvrdi da je tokom trajanja perioda unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe roditeljima oduzeto roditeljsko pravo ili da je došlo do smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite, roditelj djeteta kojem je isplaćena novčana pomoć za novorođeno dijete dužan je izvršiti povrat sredstava.

U uslovima za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete istaknuto je da majka mora biti državljanka BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriji Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta. Dijete mora biti rođeno u BiH u periodu od 1. januara do 31. decembra u kalendarskoj godini u kojoj se iz federalnog budžeta za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe. Ukoliko je otac djeteta državljanin BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriji Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta, onda se majci koja nije državljanka BiH može odobriti ova pomoć. Također, majci djeteta koje nije rođeno u BiH može se odobriti ova pomoć ukoliko je zbog zdravstvenih razloga u vrijeme porođaja boravila u drugoj zemlji.

Uredbom je utvrđeno da se zahtjev za odobrenje pomoći podnosi putem elektronske aplikacije koja će biti dostupna na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nakon okončanog postupka registracije i podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć kroz elektronsku aplikaciju, Ministarstvo će izvršiti provjere unesenih podataka putem službene baze Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Period za podnošenje zahtjeva za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete, uključujući i njegovu eventualnu dopunu, teče od 1. januara kalendarske godine u kojoj se iz budžeta Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe pa do 15. januara naredne kalendarske godine, saopćeno je Vlade FBiH iz Ureda za odnose s javnošću.


(Vijesti.ba / FENA)