J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ),člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14),  člana 2. Odluke o prodaji nekretnina (Službeni glasnik općine Gradačac br.2/2018)  od 16.03.2018. godine Općinski načelnik općine Gradačac, objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem javnog nadmetanja

                   

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja – licitacijom, prodaje suvlasnički dio od  1769/2932 (površine 1769 m2) na nekretninama označenim kao:

–          k.č.br.440/6 Gradska garaža, ostalo neplodno zemljište površine 2932 m2 upisana u el.zk.ul.br. 740 K.O. Gradačac II,  kao vlasništvo i posjed Općine Gradačac sa 1/1, a koja predstavlja urbanističku parcelu na kojoj je prema Regulacionom planu “Centar” predviđena izgradnja Gradske garaže i Tržnog centra sa parkingom.

Suvlasnički dio od 1163/2932 (površine 1163 m2) navedenih nekretnina ostaje u vlasništvu općine Gradačac.

Početna prodajna cijena iznosi  1.064.690,34 KM (slovima:jedanmilionšezdesetčetirihiljadešestotinadevedesetKM i 34/100), odnosno 601,86 KM po 1m/2.

 

Obaveza najpovoljnijeg ponuđača i općine Gradačac je da zaključe Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

1. Obaveze Općine Gradačac – prodavca:

–          zaključenje Ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice sa kupcem,

–          pribavljanje građevinske dozvole zajedno sa suinvestitorom,

–          priprema urbanističke parcele za gradnju tj. izmiještanje podzemnih instalacija i sl.,

–          izgradnja Gradske garaže u roku koji će biti određen ugovorom o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice,

–          pribavljanje upotrebne dozvole zajedno sa suinvestitorom,

–          pribavljanje elaborata etažiranja,

–          konačna uknjižba etažnog vlasništva na općinu i kupca.

2. Obaveze kupca:

–          zaključenje Ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice sa općinom Gradačac,

–          izrada glavnog projekta objekta u skladu sa idejnim projektom i načelnom urbanističkom saglasnošću,

–          pribavljanje građevinske dozvole zajedno sa općinom,

–          izgradnja Tržnog centra sa parkingom u roku koji će biti određen ugovorom o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice,

–          vanjsko uređenje parcele (prilazi, ograde, zelenilo i sl.).

 

3. Zajedničke finansijske obaveze kod izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, kao što su administrativne takse, naknade, renta i sl. se plaćaju odvojeno, odnosno svako za svoj dio objekta na kome se zasniva etažna svojina.

II         PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

 

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

–          ličnu kartu za fizička lica,

–          rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica,

–          punomoć u formi notarski obrađene isprave za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

–          dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

–          potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 50.000,00 KM (pedesethiljadaKM).

Kaparu uplatiti na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke.

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos kupoprodajne cijene utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu «Dnevni avaz», na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na Radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Dnevni avaz».

III       VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u  prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana 11.04.2018.god. u 9.00 sati.

 

IV       USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za prodaju nekretnina, imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos kupoprodajne cijene utvrđen kao najpovoljniji, zaključiti će se kupoprodajni ugovor, zatim predugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice, a nakon uknjižbe nekretnine kojom se prometuje zaključiti će se i konačan ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice, po pribavljenom mišljenju općinskog pravobranilaštva Gradačac. Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare. Svi ugovori se zaključuju u formi notarski obrađene isprave.

V         OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac – Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

 

Broj: 02-14-2354/2017                                                                                                     OPĆINSKI  NAČELNIK               Datum: 26.03.2018.godine                                                                                                mr.sci Edis Dervišagić

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *