GradacacIzdvojeno

Gradačac: Održana sjednica Gradskog vijeća

Danas je putem video konferencije održana 2. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu bilo je 13 tačaka koje su razmatrane od strane gradskih vijećnika.

Nakon dvosatne rasprave usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu u iznosu od 18.729.705,00 KM. Također razmatran je i usvojen i izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac u 2019. godini.

Zbog novonastale situacije tj. pojave pandemije COVID 19 došlo je do neuravnoteženosti budžeta budući da su prihodi i primici umanjeni u ukupnom iznosu 661.950,00 KM. Ovo se odnosi uglavnom na prihode od iznajmljivanja zemljišta, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, naknade za zakup javnih površina  od kafea, restorana, kioska i pijaca. Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita je smanjen u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM zbog izmjene načina knjiženja otplate EBRD kredita. Smanjen je u istom ukupnom iznosu i korespodentni kapitalni izdatak.

Kapitalni transferi: Ova budžetska stavka umanjena je za 50.000,00 KM. Najznačajnije izmjene odnose se na primljeni kapitalni transfera od FBiH su smanjeni u iznosu od 250.000,00 KM obzirom da su planirana sredstva od Federalnog ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta preusmjerena u druge vidove transfera direktno prema krajnjim korisnicima – privrednim subjektima pogođenim pandemijom COVID-19. Ova budžetska stavka je u isto vrijeme povećana za 200.000,00 KM u dijelu transfera od Fonda za zaštitu okoliša FBiH u skladu sa najavama.

Vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostorija, zgrada ili zemljišta. Ovom Odlukom oslobađaju se plaćanja mjesečne zakupnine sva pravna i fizička lica koja sa Gradom Gradačac imaju zaključene ugovore o zakupu poslovnih prostorija, zgrada ili zemljišta a kojima je Naredbama ili preporukama Štabova civilne zaštite svih nivoa vlasti zabranjen ili otežan rad uzrokovano pandemijom koronavirusa (COVID 19).

Oslobađanje od plaćanja zakupnine počinje dana 16.03.2020.godine kada je donesena Odluka Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH i trajati će cijelo vrijeme važenja iste kao i 30 dana posle donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem na području grada Gradačac kao i Prijedlog odluke o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina, naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište radi korištenja postojećih objekata privremenog karaktera i naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac.

Ovom Odlukom utvrđuje se mjera privremenog oslobađanja od obaveze plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina kao i obaveze plaćanja zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište radi korištenja postojećih objekata privremenog karakterakao i obaveze plaćanja naknada za korištenje taksi stajališta na području Grada Gradačac,u cilju pomoći fizičkim i pravnim licima, i drugim pravnim subjektima, u smislu sanacije ekonomskih posljedica nastalih epidemijom koronavirusa (COVID-19).

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode.  Pravo na subvencioniranje ostvaruju korisnici Javnih vodnih usluga, koje je nadležna JU Centar za socijalni rad Gradačac ili nadležna služba Grada Gradačac registrovala, kao socijalno ugrožene osobe sa nedovoljnim prihodima za preživljavanje (korisnici stalne socijalne pomoći), i korisnici sa prihodima do iznosa najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine, i ista se priznaje za razliku mjesečne potrošnje po domaćinstvu u količini do 5 m3.

Nacrt odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac i Prijedlog pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima Općine Gradačac nisu dobile potrebnu većinu od strane gradskih vijećnika Grada Gradačac.

24 thoughts on “Gradačac: Održana sjednica Gradskog vijeća

Comments are closed.