OV Gradačac: Usvojen budžet Općine Gradačac za 2018. godinu

Danas je održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac. Pored usvojenog budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu, OV je donijelo i odluku o njegovom izvršenju.

Uklonjene su i posljednje prepreke za efektivnost „Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a“ za projekat „ Vodosnabdijevanja općine Gradačac“. U tom cilju Općinsko vijeće dalo je saglasnost za zaključivanje podugovora između FBiH i Općine Gradačac kao i podugovora između Općine Gradačac i JP Komunalac d.d. Gradačac kao  implementatora projekta. Također data je saglasnost na zaključivanje sporazuma o podgrantu između FBIH i Općine Gradačac kao i između Općine i Komunalac ( SIDA-EBRD grant ).

Data je saglasnost na zakjučeni ugovor o podršci projektu između EBRD- FBIH- Općine Gradačac. Za realizaciju projektnog ugovra Općinski načelnik u saradnji s JP Komunalac d.d. Gradačac uspostavio je jedinicu za implementaciju projekta od 19 članova na čelu sa Općinskim načelnikom i direktorom JP Komunalac d.d. Gradačac.

Na sjednici Općinskog vijeća donešena je „Odluka o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode“ . Subvencija se odnosi za potrošnju po domaćinstvu u količini do 5m3 za socijalno ugrožene osobe i korisnike čiji prihodi ne prelaze iznos najniže penzije u FBiH, a odnosi se na razliku u cijeni na dan 31.12.2014.

 

Donešenom odlukom o davanju u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Gradačac utvrđeni su kriteriji i mjerila, uslovi, način i postupak dodjele u zakup poslovnih prostora i zgrada, trajanje i prestanak zakupa, visina i način plaćanja zakupnine i ostala pitanja iz zakupodavnog odnosa.

Općinsko vijeće utvrdilo je i stavilo na javni uvid i javnu raspravu na period od 30 dana „Nacrt izmjena urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat regulacionog plana Centar“ . Nacrt plana nalazi se na zvaničnoj web stranici Općine Gradačac kao i izložen u šalter Sali općine Gradačac.

U cilju regulisanja povoljnog planskog okruženja za razvoj privrede donešena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.

Donešen je Program rada Općinskog vijeća za 2018. kao i više odluka imovinsko pravnog karaktera kao i izvršene izbori i imenovanja iz nadležnosti Vijeća.

U cilju obezbjeđenja uslova neposrednog učešća građana u lokalnoj samupravi Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuću odluku sa utvrđenim mehanizmima učešća građana. Vijeće se upoznalo sa rezultatima „ Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama „ i po istim zauzelo stavove i donijelo zaključke u cilju unaprijeđenja rada javnih službi za koje su građani zrazili nezadovoljstvo.

 

Općinsko vijeće upoznalo se o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Gradačac kao i vrednovanju rada srednjih i osnovnih škola u školskoj 2016/17. i broju upisanih učenika u školsku 2017/18. Obavljena je rasprava o aktivnostima na izgradnji područnih osnovnih škola u MZ Vučkovci i MZ Požarike. Općinsko vijeće daje bezrezervnu podršku izgradnji područnih škola i zadužuje Općinske službe da u saradnji sa predstvnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK nastave u rješavanju svih pravnih i drugih poslova kako bi se ovi projekti čim prije realizovali.

Prje početka radnog dijela sjednice vijećnik Tokić Mirsad preuzeo je dužnost vijećnika umjesto rano preminulog općinskog vijećnika Huseinbašić Hikmeta

10 thoughts on “OV Gradačac: Usvojen budžet Općine Gradačac za 2018. godinu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *