Vlada TK utvrdila Plan proljetne sjetve za 2022.godinu

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan proljetne sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona, kojim je predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 47.184 ha površine. Također, Vlada se današnjim zaključkom, uzimajući u obzir neophodnost hitnog djelovanja, obavezala da će osigurati dodatna finansijska sredstva kao podršku poljoprivrednim proizvođačima, te zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u najkraćem roku sačini operativni plan i program raspodjele tog dijela sredstava.

Kada je u pitanju danas usvojeni Plan proljetne sjetve, planirana površina za sijanje je za 3.944ha, ili 7,7% manja u odnosu na sjetvu iz 2021. godine. Žitaricama se planira zasijati 20.590 ha što je 43,64% ukupnog plana sjetve, a manje je za 1.479 ha odnosno za 6,7 % u odnosu na sjetvu 2021. godine. Kukuruz za zrno, kao najzastupljenija kultura u planu sjetve, zauzima 42,52% učešća, odnosno njime se planira zasijati 20.062 ha. Industrijskim biljem planira se zasijati 211 ha što je za 17 ha više u odnosu na 2021. godinu, a što se tiče povrtnog bilja, tu je najzastupljenija kultura krompir kojim se planira zasaditi 5.987 ha. To je za 607 ha manje u odnosu na prethodnu godinu. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati 4.257 ha. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 16.139 ha što iznosi 34,2% ukupnog plana sjetve. Posmatrano po gradovima i općinama, Gradačac prednjači sa najvećom površinom koja je planirana za sjetvu sa 10.613 ha, odnosno 22,49 % od ukupne površine za plan sjetve, zatim slijedi Kalesija sa 8.450 ha i Lukavac sa 7.015 ha. Smanjenje plana sjetve u odnosu na prethodni period evidentno je u Čeliću, Lukavcu, Gračanici, Gradačcu i Živinicama, što je rezultiralo ukupnim smanjenjem plana, a Plan sjetve je neznatno povećan na području Banovića, Doboj Istoka, Kalesije, Kladnja, Teočaka, Srebrenika i Tuzle. I pored smanjenja površina za proljetnu sjetvu, za realizaciju plana proljetne sjetve potrebna su 92.510.534,00 KM, što je za 19.764.549,00 KM odnosno 27,17% više u odnosu na prošlu godinu. Razlog za ovo povećanje potrebnih sredstava je činjenica da je došlo do povećanja cijena repromaterijala tako da su trenutne cijene sjemena u odnosu na predhodnu godinu povećane do 20%. Cijena dizel goriva povećana je za 42,63% dok je cijena NPK đubriva povećana za 78,57%, a cijena KAN-a povećana je čak za 214,81%.

Utvrđen Program raspodjele 1,6 miliona KM sa ESCROW računa

Vlada je danas donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ovim programom raspoređuje se dio novčanih sredstava Tuzlanskog kantona, u iznosu od 1,6 miliona KM ostvaren u procesu privatizacije privrednih društava ili njihovih dijelova, naplatom rata kredita privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona, odobrenih u periodu prije donošenja ovog programa iz privatizacijskih novčanih sredstava, a koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH. Od ovog iznosa, 500.000 KM je planirano za uplatu obračunatih, a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovom sastavu koji su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona je predviđeno 800.000 KM, dok je za finansiranje tekućeg rada Kantonalne agencije za privatizaciju predviđeno 300.000 KM.

85.000 KM za rješavanje problema zagrijavanja OŠ Miladije u Tuzli

Prema jučerašnjem dogovoru sa direktorom i roditeljima učenika OŠ Miladije u Tuzli, Vlada je danas donijela izmjene i dopune Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022.godinu, kojim je predviđeno 85.000 KM za izgradnju toplinske podstanice i dr. aktivnosti radi priključenja objekta na daljinsko grijanje Grada Tuzle. Također, Vlada je odobrila sredstva školama za realizaciju aktivnosti u okviru međunarodnog, INTERREG projekta Pametne škole II.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informacije o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za 2021.godinu, kao i januar mjesec 2022.godine. Kada je u pitanju 2021. godina na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu januar-decembar 2021. godine evidentirano je ukupno 2.378 migranta, što je značajan pad, s obzirom da su tokom 2020.godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano 12.524 migranta. Tokom 2021. godine najveći priliv migranata evidentiran je tokom marta i jula mjeseca. Najviše migranata evidentirano iz Pakistana 1072 ili 45%, zatim iz Afganistana 640 ili 27 %, Maroka 236 ili 10%, Alžira 95 ili 4%, Eritreje i Bangladeša po 3%, Sirije i Somalije po 1% i ostalih država 3%. Tokom prošle godine evidentirana su 32 sigurnosno interesantna događaja u kojim su učestvovali migranti. Oni su počinili ukupno 49 krivična djela za koja su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljeni Izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. Sačinjen je i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljen 21 Izvještaj o događaju ili Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama, dok je 37 događaja zatvoreno sa službenom zabilješkom uz saglasnost postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva TK. Od ukupnog broja krivičnih djela koje su počinili migranti Kantonalnom tužilaštvu TK podnesena su 4 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu po poznatom izvršiocu i 39 Izvještaja po nepoznatom izvršiocu, te su naknadno rasvijetljena 32 krivična djela i dostavljeni su Izvještaji. Tokom januara ove godine službenici policije su pronašli i evidentirali 2 migranata iz Pakistana, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na decembar 2021., kada je evidentirano njih 27, radi se o značajnom smanjenju broja evidentiranih migranata. U ovom periodu evidentirana su 2 sigurnosno interesantna događaja u kojima su učestvovali migranti.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za 2021. godinu. Podsjećamo radi se o ukupno 3.300.000,00 KM koje je Vlada Tuzlanskog kantona obezbjedila za nabavku opreme za potrebe JZU UKC Tuzla u periodu 2017. do 2021. godina, a kako je vidljivo iz danas usvojene informacije doznačeni iznos sredstava opravdan je u cjelosti.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini. Kako se navodi u Izvještaju, tokom 2021. godine utrošeno je ukupno 696.366,90 KM, od čega je dominantan dio usmjeren na opremanje struktura civilne zaštite u gradovima i općinama, za što je utrošeno ukupno 560.778,00 KM. Za nabavku opreme i sredstava neprofitnim organizacijama djeluju u okvirima sistema civilne zaštite  utrošeno je 58.800,00 KM,za javna preduzeća 15.000,00 KM dok je za privatna preduzeća u ovom sistemu dodijeljeno 10.000,00 KM.

Također, Vlada je prihvatila i Izvještaj o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je upoznata sa Informacijom o obavljanoj Reviziji vlasničkih/upravljačkih prava u procesu upravljanja imovinom kojom se generišu neporeski prihodi (zemljište, voda, šume, mineralne sirovine, dionice, i sl.) i evidencije u bilansu stanja i Planom aktivnosti za provođenje preporuka u okviru EU projekta „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“.

Danas je Vlada dala saglasnost na Pravilnik o postupku rješavanja prekobrojnih policijskih službenika Uprave policije MUP TK-a.

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, kao i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlenike u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na Zapisnik Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2019. i 2020. godinu za JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla i prihvatila prijedloge za povrat sredstava u budžet Grada Tuzla.

Danas je Vlada imenovala članove Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona, te u ime Vlade u sastav ovog tijela imenovala ministra finansija Tuzlanskog kantona Suada Mustajbašića, ministra privrede Tuzlanskog kantona Edina Durakovića, ministricu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Ivanu Mijatović i ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Mirsada Muhamedbegovića.

Današnjom izmjenom Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona načelnik Općine Teočak Tajib Muminović, član Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kooptiran je načelnikom Općine Banovići Begom Gutićem, članom Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas donijela Zaključak o isplati akontacija i dnevnica za službena putovanja.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika, višeg referenta za opće poslove na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas prihvatila Program rada i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2022. godinu.

Vlada je danas utvrdila Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2023.-2025. godina sa prilogom Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2023-2025. Ovaj dokument je osnova za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način uključili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera Tuzlanskog kantona i drugim relevantnim dokumentima. Smjernice imaju za cilj da potenciraju ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom planskom ciklusu, a koje imaju sinergijski efekat za više oblasti društveno-ekonomskog života kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o razrješenju Edina Durakovića, vršioca dužnosti izvršnog direktora za marketing i razvoj Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Također, Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Vlada je razriješila ranije privremeno imenovani i privremeno imenovala novi saziv Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo, te privremeno imenovala o Upravni odbor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

U oblasti obrazovanja, Vlada je razriješila i imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

10 thoughts on “Vlada TK utvrdila Plan proljetne sjetve za 2022.godinu

 • 10/10/2022 at 6:47 am
  Permalink

  Can I just say what a reduction to find someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know find out how to convey a problem to mild and make it important. Extra individuals need to learn this and understand this side of the story. I cant imagine youre no more popular because you definitely have the gift.

  Reply
 • 22/11/2022 at 5:48 pm
  Permalink

  I like this blog so much, saved to my bookmarks. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

  Reply
 • 01/03/2023 at 6:23 pm
  Permalink

  What i do not realize is in truth how you're now not really much more well-preferred than you may be now. You are very intelligent. You know thus considerably when it comes to this topic, made me individually consider it from so many various angles. Its like women and men are not fascinated until it’s one thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

  Reply
 • 15/04/2023 at 11:29 am
  Permalink

  We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

  Reply
 • 16/04/2023 at 12:40 pm
  Permalink

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

  Reply
 • 01/05/2023 at 2:59 pm
  Permalink

  It's truly a nice and useful piece of info. I'm glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Reply
 • Pingback: 뉴토끼

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *